điều tra quốc gia về lao động trẻ em 2012 các kêt quả chính - 1970351355 a ieu tra qua c gia ve lao a ong tre em 2012 ca c ket qua cha nh pdf

  • 19/05/2019 04:32:28
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Ấn phẩm “Điều tra quốc gia về Lao động trẻ em 2012 - Các kết quả chính” / Tổ chức Lao động Quốc tế, Chương trình quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO- IPEC), bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Và Tổng cục thống kê Việt Nam - Hà Nội: ILO, 2014.

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 1970351355 a ieu tra qua c gia ve lao a ong tre em 2012 ca c ket qua cha nh pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ