hiệu quả kinh tế và những rủi ro trong sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh quảng trị - 382491144 noidungla 022 pdf

  • 19/05/2019 04:32:34
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trên cơ sở phân tích thực trạng sản xuất hồ tiêu ở tỉnh Quảng Trị, luận án đã đề xuất giải pháp dựa trên các căn cứ: Nhu cầu, khả năng sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam; Định hướng, mục tiêu phát triển cây hồ tiêu của tỉnh Quảng Trị; Thực trạng sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu rủi ro sản xuất hồ tiêu cần thực hiện đồng bộ các giải pháp vĩ mô và vi mô. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất năm nhóm giải pháp

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 382491144 noidungla 022 pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ