chính sách đối ngoại của hoa kỳ từ sau nội chiến đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất (1865 – 1918) - 346716981 noidungla 032 pdf

  • 19/05/2019 04:32:31
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích Luận án là làm rõ mục tiêu và nội dung chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Nội chiến đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1865 – 1918) Nhằm vươn lên ngang hàng với các cường quốc và đứng đầu thế giới sau này. Nhiệm vụ: Trên cơ sở kế thừa những thành tựu của các học giả đi trước, luận án hướng đến việc dựng lại bức tranh tổng thể và rút ra một số nhận xét về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với các khu vực trên thế giới thời kỳ 1865 - 1918 bằng các nhiệm vụ cụ thể sau đây

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên 346716981 noidungla 032 pdf

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ