Hóa Sinh - Công Nghệ Sinh Học

luan an tien si ve chuyen nganh hoa,cong nghiep thuc pham che bien hoa chat,san xuat hoa chat,thuc nghiem cong nghe,do luong va mo hinh vo co huu co